วิศวฯ มช. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU ระหว่าง อว. และ สภาวิศวกร มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

4 มีนาคม 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กับ สภาวิศวกร เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องวิศวภิวรรธน์ ชั้น 7 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร

บันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว มุ่งเน้นในการสร้างความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศให้มีคุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยการลงนามฯ มีผู้ลงนามจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม คือ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์ และผู้ลงนามจากสภาวิศวกร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร ทางด้านผู้ลงนามพยาน ได้แก่ ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร และภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามฯ มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง เส้นทางสู่การเป็นสมาชิก Washington Accord (The way forwards to signatory member of Washington Accord) วิศวกรไทยได้อะไร สถาบันการศึกษาได้อะไร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร เหรัญญิกสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการ TABEE
แกลลอรี่