ENG CMU Welcomes University of Wisconsin Green Bay Delegation to Foster Global Academic Collaboration

13 กุมภาพันธ์ 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสวัชร นาคเขียว หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรพล จิราพงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ และ รองศาสตราจารย์ ดร.มนพร มานะบุญ และผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ฉลอง ชีวเกรียงไกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กลิ่นเทียน วรรณภักตร์ และ รองศาสตราจารย์ พญ. ประภาพร สู่ประเสริฐ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก University of Wisconsin Green Bay ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

การมาเยือนของ University of Wisconsin Green Bay เกิดขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ที่ลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสอง ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำหรับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้แทนจาก University of Wisconsin Green Bay นำโดย Prof.Dr.John F. Katers, Ph.D. Dean of College of Science, Engineering and Technology Assoc.Prof.Dr.Amanda Nelson, Associate Dean Assoc.Prof.Dr.Debra Pearson, Director of Master of Nutrition & Integrated Health และ Assoc.Prof.Dr.Brian Merkel, Chair of Human Biology ซึ่งการเข้าพบและหารือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นภายใต้ ความร่วมมือทางวิชาการที่เกิดขึ้นร่วมกันระหว่าง University of Wisconsin Green Bay และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นการพัฒนาความรู้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมแบบไดนามิกสำหรับการวิจัยและการเติบโตทางวิชาการ ซึ่งความสำเร็จของโครงการนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองมหาวิทยาลัยต่อความร่วมมือระหว่างประเทศและการแสวงหาความเป็นเลิศทางวิชาการ
แกลลอรี่