คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565

17 กันยายน 2564

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษา 7 สถาบัน ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและชี้แจงการทำงานเพื่อเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์) ถิ่น ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ “ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างครูรุ่นใหม่หัวใจรัก(ษ์) ถิ่น” โดย คณะศึกษาศาสตร์ มช. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมในพิธี และ นายแพทย์สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นประธานเปิดพิธีลงนาม

นอกจากนี้นักศึกษาสาขาวิชาประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1-2 ซึ่งเป็นนักศึกษาในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีที่ 1-2 ร่วมทำการแสดงในชื่อชุดการแสดง “ร่วมทางก้าวเดินสู่ครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี 3” อีกด้วย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ในหลักสูตรการประถมศึกษา ซึ่งเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและผลิตครูรุ่นใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนในชุมชนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูที่มีคุณภาพสูง สามารถพัฒนาโรงเรียน ชุมชน และการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นได้

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มีวัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งโครงการคือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้วยการช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนครู เพราะจากข้อมูลพบว่า ประเทศไทยมีโรงเรียนราว 2,000 แห่ง ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและไม่อาจจะควบรวม เช่น โรงเรียนบนพื้นที่สูง ตามแนวชายขอบ หรือตั้งอยู่บนเกาะแก่ง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งปัญหาของโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลคือ ครูขอย้ายบ่อย เพราะไม่ใช่คนท้องถิ่น และไม่มีครูมาทดแทน ครูจึงไม่พอกับชั้นเรียน โดยเฉพาะครูที่สอนประถมศึกษา

#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG4 #CMUSDG10 #CMUSDG17

ข้อมูลโดย : https://www.edu.cmu.ac.th/news/2856-swbfniqa5qit8dlcfd9d
แกลลอรี่