ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง An ELISA test using a circulating Mycobacterium bovis peptide for detecting bovine tuberculosis in dairy cattle ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science (Published : 22 May 2024)

25 พฤษภาคม 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง An ELISA test using a circulating Mycobacterium bovis peptide for detecting bovine tuberculosis in dairy cattle ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science (Published : 22 May 2024) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI tier 1 (Journal Impact factor 3.2), SJR Quartile 1, Scopus Quartile 1

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.frontiersin.org/.../fvets.2024.1384537/full

งานวิจัยเรื่อง An ELISA test using a circulating Mycobacterium bovis peptide for detecting bovine tuberculosis in dairy cattle มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธฺิภาพของเทคนิค ELISA ที่นำเปปไทด์ของเชื้อก่อโรค (Pks5) มาใช้เป็นดัชนีชี้วัดทางชีวภาพ และเทคนิคการทดสอบทูเบอร์คูลิน (single intradermal tuberculin test) สำหรับการวินิจฉัยโรควัณโรคโคในฝูงโคนมในประเทศไทยโดยใช้สถิติแบบเบย์
แกลลอรี่