มช. ติดอันดับที่ 5 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings 2022

6 กันยายน 2564

สำนักงานบริหารงานวิจัยเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 Times Higher Education ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Times Higher Education World University Rankings 2022 ปรากฏผลสำคัญ ดังนี้

5 อันดับแรกของโลก คือ อันดับ 1 University of Oxford อันดับ 2 California Institute of Technology และ Harvard University อันดับ 4 Stanford University อันดับ 5 University of Cambridge และ Massachusetts Institute of Technology

ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับ 1001-1200 ของโลก เป็นอันดับ 5 ของไทย โดยอันดับที่ 1 ของไทย คือ มหาวิทยาลัยมหิดล (601-800 ของโลก) อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (601-800 ของโลก) อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (801-1000 ของโลก) และอันดับที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (801–1000 ของโลก) และมีมหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับการจัดอันดับทั้งสิ้น 17 สถาบัน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคะแนน Total score ปี 2022 จำนวน 24.64 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 2021 จำนวน 3.69 คะแนน โดยปี 2021 ได้รับคะแนน 20.95 คะแนน และหากพิจารณารายตัวชี้วัด มช. ได้คะแนนเพิ่มขึ้นทุกๆตัวชี้วัด โดยเฉพาะ Citation ซึ่งมีค่าน้ำหนักสูง

โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดคุณภาพ 5 ด้าน คือ การเรียนการสอน (Teaching) ร้อยละ 30, การวิจัย (Research) ร้อยละ30, การอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ร้อยละ 30, ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) ร้อยละ 7.5 และรายได้ทางอุตสาหกรรม (Industry Income) ร้อยละ 2.5

ที่มา https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
ข้อมูลโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย

แกลลอรี่