การบรรยายพิเศษเรื่อง "Experiences and lessons in drought characterisation, monitoring and management in the UK"

14 มกราคม 2563

คณะสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลิวา ผาดไธสง หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง "Experiences and lessons in drought characterisation, monitoring and management in the UK" โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำและการจัดการภัยแล้งจาก UK Centre for Ecology and Hydrology และ Cranfield University ประเทศสหราชอาณาจักร มาเป็นวิทยากร บรรยายให้กับ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 30 คน ในวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การบรรยายพิเศษเรื่อง "Experiences and lessons in drought characterisation, monitoring and management in the UK"  
แกลลอรี่