ประชาสัมพันธ์ทุน American Chamber of Commerce in Thailand Foundation (ATF) Scholarship Program

20 เมษายน 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ทุน American Chamber of Commerce in Thailand Foundation (ATF) Scholarship Program ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่ https://o365cmu.sharepoint.com/:f:/s/FoodInnovation928/ElSDdaQCNt1Lk5H4tieeXOsB6mqiSRTzj8SjCAT7A3c_3A?e=uhQfdq ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566