การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 กรกฎาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรนานาชาติ (ปร.ด.) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี ประธานหลักสูตรฯ แนะนำคณาจารย์ของหลักสูตรฯ พร้อมบรรยายภาพรวมการเรียนการสอนของหลักสูตร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น. 
แกลลอรี่