เตรียมความพร้อมผู้นำนักศึกษาพยาบาล มช. : Growth mindset & leadership

26 มีนาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้นำนักศึกษา : Growth mindset & Leadership โดยมี ทีมนักจิตวิทยา งานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร เป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการคิดแบบเติบโต ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ตัวแทนกรรมการชั้นปี 4 ตัวแทนกรรมการหอพัก และตัวแทนชมรมต่าง ๆ ณ ห้องศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567
.
ขอบคุณภาพจากชมรม Photo of Nursing CMU

แกลลอรี่