โล่รางวัลอันดับที่ 3 คณะที่ส่งเสริมและสนับสนุนการมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา มช. ประจำปีการศึกษา 2567

28 มีนาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้การศึกษาปริญญาตรีและเชื่อมโยงการศึกษาสู่สากล นางสาวพิมลพรรณ ศรีศิริ และนางสาวณัฐณิชา สิทธิ สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในฐานะผู้แทนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับโล่รางวัลอันดับที่ 3 คณะที่ส่งเสริมและสนับสนุนการมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 จาก รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567 เพื่อสร้างกำลังใจ ยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามแนวทางประชาธิปไตย ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567
.
คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้มีสิทธิจำนวน 822 คน ใช้สิทธิจำนวน 677 คน คิดเป็นร้อยละ 82.36 สูงสุดเป็นอันดับที่ 3

แกลลอรี่