หารือความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแนว Career Tracks ร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อร่วมสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนรู้จักตนเอง สามารถเข้าเรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ

18 กุมภาพันธ์ 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อนำเสนอโครงการ Career Tracks โดยเชิญให้มหาวิทยาลัยร่วมจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ทดลองเรียนกับคณะต่างๆ ร่วมสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนรู้จักตนเอง สามารถเข้าเรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อุตมอ่าง หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส ผู้ช่วยคณบดี ร่วมหารือด้วย
แกลลอรี่