โครงการความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565

11 กรกฎาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

โครงการความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการเคมี และกายภาพ ห้องปฏิบัติการแปรรูป และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เครื่องมือชั้นสูงวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
แกลลอรี่