พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาเเละอุดมศึกษา "สมุทรสาคร พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพสร้างพลเมืองคุณภาพในศตวรรษที่ 21"

25 กันยายน 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย รักษาการแทนคณบดี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาเเละอุดมศึกษา "สมุทรสาคร พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพสร้างพลเมืองคุณภาพในศตวรรษที่ 21" ณ ห้องประชุมโชติกา โรงแรมเซ็นทรัลเพลส โดยมีหน่วนงานเข้าร่วมลงนามจำนวน 11 หน่วยงานหลัก และในช่วงบ่าย วิทยาลัยฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และถอดบทเรียน แนะนำการจัดทำหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยฯ และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อจัดทำหลักสูตรในทั้งระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา โดยตอบสนองผู้เรียนในรูปแบบ Non Degree ในอนาคต
แกลลอรี่