นักวิจัยจาก CERT Center คณะแพทย์ฯ มช. รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

22 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

      นักวิจัยจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center)  คณะแพทย์ฯ มช. คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562

        อาจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ วันพิทักษ์ ป้องกัน จากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center) และ อาจารย์ประจำ ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและวิลดากลิปตินต่อการบาดเจ็บของหัวใจจากภาวะขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาหล่อเลี้ยงในหนูที่ตัดอัณฑะร่วมกับมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน จากการเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูง” ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ


        ผลงานวิจัยนี้ มี ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 และ รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.เกริกวิชช์ ศิลปวิทยาทร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย โดยงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาถึง การใช้ยารักษาโรคเบาหวานชื่อ “วิลดากลิปติน”และการให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทดแทน ในการลดความรุนแรงของการบาดเจ็บของหัวใจจากภาวะขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาหล่อเลี้ยงจากการขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนร่วมกับการกินอาหารไขมันสูงเป็นระยะเวลานาน


ข้อมูลโดย : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ
แกลลอรี่