พิธีสักการะหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

25 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสักการะหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เพื่อน้อมรำลึกในพระคุณของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ที่ได้เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค ซึ่งท่านได้ใช้เวลาเตรียมการอย่างสุขุมรอบคอบ เป็นขั้นตอน มีความชัดเจนในการดำเนินงาน ตั้งแต่การกำหนดความมุ่งหมายในการดำเนินงาน หน้าที่และวงงาน นโยบาย การสำรวจพื้นที่ การวางผัง การจัดเตรียมหลักสูตรและการสอน ตลอดจนการเตรียมอาคารสถานที่ต่างๆ สร้างรากฐานทางการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างทันสมัย ทัดเทียมอารยประเทศ โดยครอบคลุมทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมในทุกๆด้าน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธี ณ หอเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่