กิจกรรม : เสวนาเรื่อง "สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ภายใต้รัฐธรรมนูญ"

29 กันยายน 2563

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา  ร่วมกับ ชมรมนักศึกษาชาติพันธ์ุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาคประชาชน  จัดเสวนาเรื่อง "สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ภายใต้รัฐธรรมนูญ"  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญาที่ดินบนพื้นที่สูง  ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2563- วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00- 16.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
แกลลอรี่