อาจารย์พยาบาลจาก Wannan Medical College เข้าศึกษาเพื่อการวิจัย ณ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นระยะเวลา 1 ปี

2 กุมภาพันธ์ 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีด้านวิจัย นวัตกรรม และบูรณาการพันธกิจสากล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ Mrs. Ting Yuan อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาจาก Wannan Medical College ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาเพื่อการวิจัย ณ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มกราคม 2568 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์ รองคณบดีด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการความรู้ และ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รับหน้าที่เป็น Advisor

แกลลอรี่