วิศวฯ จัดงานปิดโครงการ New Campus (Phase 1) และแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 รวมถึง นศ.เก่าดีเด่น วิศวฯ ปี 63 – 64

30 มีนาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปิดโครงการ New Campus หรือ “การสนับสนุนพัฒนาส่วนงานโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (New Campus)” (Phase 1) และแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ อาคารฤทธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีการแบ่งเป็นสามช่วง เริ่มจากปิดโครงการ New Campus ซึ่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอดีตคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติ พร้อมบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการฯ จากนั้นคุณซวง ชัยสุโรจน์ นักศึกษาเก่า วิศวฯ มช. รุ่น 5 กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุน ตลอดจนมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ออกแบบ รวมถึงนักออกแบบตกแต่งภายใน

ช่วงที่สอง ได้แก่ การแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวคำประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ผู้ได้รับรางวัลข้างต้น จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณสมยศ วงษ์ทองสาลี รุ่น 9 (วิศวกรรมโยธา) กรรมการผู้จัดการบริษัท กรณิช ก่อสร้าง จำกัด นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ คุณบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รุ่น 12 (วิศวกรรมเครื่องกล) ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารรัฐกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม

ในโอกาสเดียวกันนี้ มูลนิธิและสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินพิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ประจำปี 2563 และ 2564 จากผลการพิจารณาคัดเลือกทั้งสิ้น 5 ประเภท ปรากฎว่า รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา รุ่น 21 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ประจำปี 2563 ด้านวิชาการ ส่วนรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ประจำปี 2564 ด้านวิชาการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร รุ่น 20 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส หัวหน้าภาควิชาฯ บุคลากร นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวฯ มช. ตลอดจนนักศึกษาเก่าร่วมเป็นเกียรติในพิธี