คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB เป็นหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจชั้นนำระดับโลก

3 พฤษภาคม 2564

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้การรับรองจาก The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) หรือสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ให้เป็นหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจชั้นนำระดับโลก แสดงความเป็นเลิศทั้งทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และระบบการพัฒนาหลักสูตร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นคณะบริหารธุรกิจแห่งแรกในภูมิภาคของประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐานระดับโลกนี้ โดยนับเป็นแห่งที่ 7 ในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในไม่ถึงร้อยละ 6 ของสถาบันการศึกษาทั่วโลกที่มีหลักสูตรปริญญาด้านบริหารธุรกิจ หรือนับเป็นหนึ่งใน 890 สถาบันจาก 58 ประเทศเท่านั้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน


จากการเยี่ยมตรวจจากคณะกรรมการ AACSB ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะบริหารธุรกิจได้แสดงถึงความร่วมมืออันดีของบุคลากร ในการจัดการรับประกันคุณภาพการเรียนรู้ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การจัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติหรือ Action Learning การวิจัย การมีส่วนร่วมทางวิชาการและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษากับองค์กรภายนอก เป็นผลให้ได้รับการยอมรับถึงความทุ่มเท ทั้งต่อนักศึกษา เครือข่ายศิษย์เก่า องค์กรธุรกิจ และสถาบันอุดมศึกษาในวงกว้าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า “พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้การรับรองมาตรฐาน AACSB ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายของความเป็นเลิศทางการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ ขณะนี้พวกเราได้การยอมรับในฐานะสถาบันชั้นยอดระดับสากล ซึ่งการที่เราประสบความสำเร็จได้นั้น ประการแรกเป็นเพราะบุคลากรที่มีคุณภาพสูงของเราเชื่อมั่นในวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ประการที่สองเป็นเพราะความมุ่งมั่นของบุคลากรในการสร้างคุณค่าผ่านหลักสูตรที่พัฒนามาอย่างรอบด้าน และประการสุดท้าย คือ เป็นเพราะเรายึดมั่นพันผูกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในการสร้างผลกระทบต่าง ๆ

การได้รับรองมาตรฐาน AACSB แสดงให้เห็นว่าเราเป็นคณะบริหารธุรกิจที่ได้รับความน่าเชื่อถือ ส่งผลให้กระบวนการดำเนินงานได้ถูกยกระดับเป็นมาตรฐานสากล เพิ่มโอกาสสร้างเครือข่ายทางวิชาการและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาร่วมกับสถาบันที่ได้รับรองมาตรฐานจากเดิมให้มากขึ้น เกิดภาพลักษณ์ของสถาบันที่ดี นำมาซี่งความมั่นใจในคุณภาพของบัณฑิต ตลอดจนนำประโยชน์ไปสู่องค์กรหรือสถานประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าทำงาน

นอกจากนี้ มาตรฐาน AACSB ยังเป็นพันธสัญญาที่เราจะมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการนำพานักศึกษาและศิษย์เก่าไปสู่ความสำเร็จในฐานะผู้นำของอนาคต สอดรับกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว ด้วยการเดินหน้าพัฒนากิจกรรมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย”

ทั้งนี้ The Association to Advance Collegiate Schools of Business หรือ AACSB ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2459 เป็นสถาบันรับรองมาตรฐานคณะบริหารธุรกิจในระดับโลกที่เก่าแก่ที่สุด ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายทางการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ โดยเชื่อมผู้เรียน นักวิชาการ และธุรกิจในระดับนานาชาติเข้าด้วยกัน ซึ่งมาตรฐานจาก AACSB สะท้อนถึงคุณภาพระดับสูง และการพัฒนาการศึกษาด้านบริหารธุรกิจสู่ระดับสากลด้วยแนวคิดใหม่

ด้วยการเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจเพียงร้อยละ 6 จากทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก AACSB บุคลากรจึงมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานวิชาการในระดับสากลต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากร ผู้ใช้งานบัณฑิต และศิษย์เก่า ตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่แน่วแน่ใจการเป็นคณะบริหารธุรกิจแห่งความภาคภูมิใจ

ข้อมูลโดย : https://www.ba.cmu.ac.th/th/cmubs-aacsb/
แกลลอรี่