ทีมผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.เข้าพบผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรอบรมระยะสั้น

18 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย เข้าพบ รศ.ดร.ปรารถนา ใจผ่อง และ ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรอบรมระยะสั้นและกระบวนวิชาเรียนร่วมจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตวแพทย์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ณ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
แกลลอรี่