พลังของ “นักศึกษาพิเศษ” และแรงบันดาลใจจากรั้วสีม่วง

6 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


ภาพ Together วาดโดย นางสาวธนภรณ์ วงค์ชัย

     Together เป็นภาพที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดภาพวาดดิจิทัล “ผู้พิการกับพลัง ในการสร้างแรงบันดาลใจ” ที่สื่อให้เห็นถึงความแตกต่างแต่ไม่แปลกแยกใด ๆ ในการอยู่ร่วมกันของบัณฑิตทั่วไปและบัณฑิตที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ภาพนี้จึงมีความงามที่ไม่ควรจะเป็นเพียง ภาพในจินตนาการเท่านั้น...

       ผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายเป็นจำนวนมาก ไม่กล้าแม้แต่จะฝันถึงการเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพราะข้อจำกัดที่มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนร่วมกับนักศึกษาทั่วไปในชั้นเรียน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่อาจไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิต แต่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปสรรคที่แสนยากนี้กลับเป็นโจทย์อันท้าทายในการทำให้ภาพที่สวยงามในจินตนาการข้างต้นกลายเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นในโลกแห่ง ความเป็นจริง...

       หน่วยงานที่เป็นผู้แก้ไขโจทย์นี้มีชื่อว่า “งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิเศษ” หรือ DSS CMU (Disability Support Service of Chiang Mai University) ซึ่งพัฒนามาจากการพัฒนาและสั่งสมองค์ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการริเริ่มของ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี ประธานกรรมการดำเนินงานนักศึกษาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนกระทั่งใน พ.ศ. 2548 จึงได้เริ่มมีโครงการรับนักศึกษาพิเศษเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นครั้งแรก โดยในช่วงเริ่มต้นมีนักศึกษาเพียง 3 - 4 คน ที่เข้าร่วมโครงการ และส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยิน ต่อมามหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลงานด้านนี้โดยตรง นั่นคือ งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิเศษ ในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ทำให้สามารถรองรับนักศึกษาพิเศษที่มีความบกพร่องด้านร่างกายในประเภท อื่น ๆ ได้มากขึ้น


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/lX4tm

แกลลอรี่