การอบรมเพื่อทดลองใช้งานระบบบริหารงบประมาณ Budget Operation System (BOS)

18 สิงหาคม 2564

คณะสังคมศาสตร์

อาจารย์ ดร.วาทินี ถาวรธรรม รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการอบรมเพื่อทดลองใช้งานระบบบริหารงบประมาณ Budget Operation System (BOS) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบทางด้านการบริหารจัดการด้านการวางแผนการใช้จ่าย/การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และบริหารจัดการพัสดุ โดยมี นายนพรัตน์ อัครจินดา หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ในระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์ และผ่านระบบ Zoom
แกลลอรี่