คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดอบรมเรื่อง "พื้นฐาน 5ส กับการพัฒนาองค์กร" (Green Office)

14 พฤษภาคม 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดอบรม "พื้นฐาน 5ส กับการพัฒนาองค์กร" 2567 ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา ตำแหน่งรองคณบดีด้านการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ วิทยาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย Smart (classroom) ชั้น 3  
แกลลอรี่