มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

27 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผู้เข้ารับปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์จำนวน 9 ท่าน
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์

1. ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม ประจำปี 2565
รับชมคลิปได้ที่ https://youtu.be/3LxO0Fb8tqU


2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2565
รับชมคลิปได้ที่ https://youtu.be/1rZf5BEw7-I


3. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565
รับชมคลิปได้ที่ https://youtu.be/XzM5GPQ4sow


4. นายพรอุดม โชติมโนธรรม ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประจำปี 2565
รับชมคลิปได้ที่ https://youtu.be/bbbsiWm8d90


5. นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำปี 2565 
รับชมคลิปได้ที่ https://youtu.be/beiBaGSgVu0


6. ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565
รับชมคลิปได้ที่ https://youtu.be/JqrXjm_cvng


7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2565
รับชมคลิปได้ที่ https://youtu.be/P_8Mgz5VfEo


8. ศาสตราจารย์ มาซาอากิ โทคุดะ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563
รับชมคลิปได้ที่ https://youtu.be/RqvIVP10R0c


9.นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปี 2564
รับชมคลิปได้ที่ https://youtu.be/PlduGxtLVMI

แกลลอรี่