นำเสนอผลงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และหารือการอนุญาตใช้สิทธิเทคโนโลยีการวิจัยกับภาคเอกชน

11 ตุลาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร และ ผศ.ดร.ธรรณพ เหล่ากุลดิลก อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยที่สามารถออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ได้ พร้อมทั้ง หารือเรื่องความร่วมมือในการอนุญาตใช้สิทธิเทคโนโลยีการวิจัย กับคุณอัญชลี ลิ้มเล็งเลิศ Executive Director บริษัท เวลเนส มี จำกัด และคุณสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ
แกลลอรี่