การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

14 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมในการในวัฒนธรรมของหลักสูตร ทราบแนวทางเกี่ยวกับการเรียนการสอน หลักสูตรธุรกิจบริการ คณะบริหารธุรกิจ พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้พบปะคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และระหว่างเพื่อนนักศึกษา วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2  
แกลลอรี่