นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลจากกิจกรรมกระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 15

3 พฤษภาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ไข่เกตุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาฯ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางไปร่วมกิจกรรมกระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 "ม่วนซื่นโฮแซว โฮมแนวแก่นครู เฮียนฮู้วัฒนธรรม กระดานดำมอน้ำชี" เพื่อจัดกิจกรรมมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนทักษะวิชาการ ด้านการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพและทักษะทางวิชาการของนิสิตนักศึกษา รวมถึงร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เพื่อเป็นส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา ทั้ง 5 สถาบัน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทั้งนี้ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน และได้รับรางวัล ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ แข่งขันทักษะการสอน ภายใต้หัวข้อ "การศึกษาพัฒนาเด็กไทย สู่การมีทักษะในศตวรรษที่ 21"
  • รางวัลชนะเลิศ การประกวด Black Board Star Boy 2019
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันขบวนและการแสดงวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ "วิจิตรงานบุญ รุ่งเรืองวัฒนธรรม"
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ประเภททีมหญิง
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด Miss Chalk 2019
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสปิริตเชียร์ของผู้นำเชียร์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสปิริตเชียร์ของแสตนเชียร์

ทั้งนี้ กระดานดำสัมพันธ์ จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของนิสิต นักศึกษาวิชาชีพครู ของทั้ง 5 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งยังเป็นโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนทักษะ องค์ความรู้ และแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป 
แกลลอรี่