วิศวฯ ไฟฟ้า มช. ร่วมจัด NBTC Career Days 2022 แนะแนว สรรหาบุคลกรแนวใหม่ให้ สนง. กสทช.

15 กันยายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เข้าจัดกิจกรรม NBTC Career Days 2022: เพื่อแนะแนวการทำงานแก่นักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม หรืออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อีกทั้ง เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายข้างต้นทำความรู้จักกับ กสทช. ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร โครงสร้างองค์กรส่วนกลาง ตลอดจนส่วนภูมิภาค วิธีพัฒนาพฤติกรรมการทำงานกับคนลักษณะต่างๆ รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร รวมถึงสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของบุคลากร โดยมีผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษฏ์ มั่นคง และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพล จิราพงศ์ เป็นประธานในการต้อนรับ วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารโรงประลองไฟฟ้าแรงสูง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมาสตร์ มช. ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=29479
แกลลอรี่