งานแสดงความยินดีโอกาสได้รับมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

26 มกราคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานแสดงความยินดีโอกาสได้รับมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องดอยหลวง โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566

แกลลอรี่