อาจารย์คณะวิทย์ มช. เข้ารับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรติ "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564"

16 มิถุนายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

           รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ สุขสำราญ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรติ "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564" จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร 

โดยรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ เป็นรางวัลที่มอบเพื่อเชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์งานวิทยาศาสตร์เพื่อส่วนรวม และทรงคุณธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสะสมผลงานที่มีคุณภาพ และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นในอนาคต ซึ่งดำเนินการคัดเลือกโดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์