งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus Quartile 1 Impact factor 3.471

26 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Immunization of Cattle With Recombinant Structural Ectodomains I and II of Babesia bovis Apical Membrane Antigen 1 [BbAMA-1(I/II)] Induces Strong Th1 Immune Response ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus Quartile 1 Impact factor 3.471

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.frontiersin.org/.../fvets.2022.917389/full

งานวิจัย Immunization of Cattle With Recombinant Structural Ectodomains I and II of Babesia bovis Apical Membrane Antigen 1 [BbAMA-1(I/II)] Induces Strong Th1 Immune Response มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของ Recombinant apical membrane antigen 1 protein สำหรับการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค Bovine babesiosis (Babesia bovis) ในโค 

แกลลอรี่