การอบรมเชิงปฏิบัติการ "นาโซฟอร์ม อุปกรณ์ปรับรูปจมูก"

12 กุมภาพันธ์ 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ และศูนย์บูรณะช่องปากและใบหน้า จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นาโซฟอร์ม อุปกรณ์ปรับรูปจมูก" ในระหว่างวันพุธที่ 12 – วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะ 4 อาคาร 1 ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรทางสาธารณสุขที่ต้องการนำองค์ความรู้นาโซฟอร์มไปใช้ดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และนำไปประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยที่ประสบปัญหารูจมูกตีบและจมูกผิดรูปจากสาเหตุอื่นๆ