กิจกรรม Rhinoceros 3D การใช้โปรแกรมขึ้นรูปโมเดลสามมิติ

22 มิถุนายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Rhinoceros 3D การใช้โปรแกรมขึ้นรูปโมเดลสามมิติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะในการปรับทิศทางการสอน สำหรับอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Transform learning technical training for academic staff development approaches. Faculty of Architecture, Chiang Mai University.) โดยมีคุณธนพร พรเทวกุล ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  
แกลลอรี่