การอบรม คุณธรรมจริยธรรมผู้ปฏิบัติงาน ของวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

21 เมษายน 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. ญาศินี จักรพันธุ์ ได้เป็นประธานในการเปิดกล่าวการอบรม และมีวิทยากร นางสาวรพีพร เบือนขุนทด นักจัดการงานทั่วไป (งานทรัพยากรบุคคล) และ บุคคลากรและคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรมหัวข้อ
-ข้อบังคับประมวลผลจริยธรรรมผู้ปฏิบัติงาน มช.
-จริยธรรมผู้ปฏิบัติงาน
-ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฎิบัติงานอื่่นในสถาบันอุดมศึกษา
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. - 09.30 น. ผ่านระบบ ZOOM
แกลลอรี่