วิศวฯ มช. ร่วม Final meeting Industry 4.0 for SMEs – Smart Manufacturing and Logistics for SMEs in an X-to-order and Mass Customization Environment – SME 4.0

27 มิถุนายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ พร้อมคณาจารย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์,รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล, รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โพธิ จ้าวไพศาล เข้าร่วมการประชุม Final meeting Industry 4.0 for SMEs – Smart Manufacturing and Logistics for SMEs in an X-to-order and Mass Customization Environment – SME 4.0 วันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2565 ณ Faculty of Science and Technology, Free University of Bolzano, Italy การประชุมครั้งนี้ เป็นการสรุปผลดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 30 มิถุนายน 2565 โดยตลอดโครงการมีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยมากกว่า 150 คน/ เดือน ผลงานวิจัยตีพิมพ์ร่วมกันมากกว่า 120 บทความ รวมทั้งความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำในยุโรปและอเมริกา ได้แก่ The Free University of Bolzano ประเทศอิตาลี, Monta Universit?t Leoben ประเทศออสเตรีย, Technical University of Kosice ประเทศสโลวาเกีย, SACS MAVMM Engineering College Madurai ประเทศอินเดีย, Worecester Politecnique Institute of Technology และ Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา ในประเด็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิต 4.0 โลจิสติกส์ 4.0 รวมถึงการบริหารองค์กร ตลอดจนการพัฒนารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับ SMEs ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=28623