การดำเนินงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

26 สิงหาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกชุมชน ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2565 โดยแบ่งกิจกรรมเรียนรู้ ได้แก่
1. วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการ 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. การถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำว้า เป็นผลิตภัณฑ์แป้งกล้วย เพื่อนำไปส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์บราวนี่แป้งกล้วยน้ำว้า แป้งกล้วยดิบบรรจุแคปซูล ผลิตภัณฑ์กล้วยหนึบ และผลิตภัณฑ์กล้วยดองน้ำผึ้ง ให้กับตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อแปรรูปให้เป็นสินค้ากลุ่มอาหาร พร้อมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพิ่มรายได้แก่ชุมชน” (กลุ่มสานฝันท่าก๊อ: BCG) เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร และช่วยชาวบ้านในท้องถิ่นได้มีรายได้ที่สูงขึ้นจากการนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาดำเนินการในชุมชนเพื่อขยายผลทางการตลาดต่อไป โดยมีอาจารย์อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล จากภาควิชาเทคโนโลยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงานเป็นวิทยากร
2. วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มช. การอบรมการพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และ Brand Storytelling โดยมีคุณเหมวิช มากพงษ์ CEO บริษัท ภาพพายล จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การสร้างแบรนด์ (Branding) และการเล่าเรื่อง (storytelling) ให้แบรนด์เป็นที่น่าจดจำ” คุณสุฑัสสา มโนวรรณา CEO บริษัท KT Label จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ดี” คุณวลัยลักษณ์ พงษ์จินดา CEO บริษัท เทอดวลัย อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การตลาด” จากตัวอย่างสินค้าเกษตรและการทำเกษตรแบบยั่งยืน
แกลลอรี่