การประชุมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการและการใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (13 ธ.ค. 62)

4 ธันวาคม 2562

คณะนิติศาสตร์

ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม คณะนิติศาสตร์ มช. เชิญชวนข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ภาครัฐ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการและการใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาหมอกควันให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานในระดับพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพื่อให้หน่วยงานในระดับพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถวางแนวทางในการบริหารจัดการและใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการใช้จ่ายเงิน

วัน เวลา สถานที่ - 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง LB 1201 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/345pyl1 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

download หนังสือเชิญได้ที่ https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1575452536.pdf