การประชุม Consortium กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2567

6 มิถุนายน 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม Consortium กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2567 จัดโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือในด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านการจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานที่ประชุม
.
ขอขอบคุณ ภาพจาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่