มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลอันทรงเกียรติและขอบคุณครบวาระการบริหารงาน

2 ธันวาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบช่อดอกไม้แสดงขอบคุณแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง ประธานที่ประชุมอาจารย์และบุคลากรสมัยที่ 8 (2564-2566) ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง และ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล ประจำปี 2563 - 2564
.
และในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กรการศึกษา ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566

แกลลอรี่