ผนึกกำลังวิจัยร่วม พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมทางวิชาการด้านพัฒนาเมือง ด้วย IT ภูมิศาสตร์ วิศวฯ มช. ลงนาม MOU กับ GIS.FCU สถาบันวิจัยชั้นนำจากไต้หวัน

13 มิถุนายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ GIS Research Center and College of Construction and Development, Feng Chia University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการะหว่างกันทางออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. Prof.Dr.Tien-Yin Chou; Director, GIS Research Center และ Dean, College of Construction and Development, Feng Chia University ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ตลอดจน Prof.Dr.Chen-Yeon Chu; Director, Institute of Green Products ร่วมลงนามฐานะพยาน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่ลงนาม มีขอบเขตความร่วมมือ คือ ทำวิจัยและตีพิมพ์ผลงานร่วมกันจัดบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ งานประชุมและสัมมนา รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา อีกทั้งแลกเปลี่ยนคณาจารย์ หรือนักศึกษาเพื่อการศึกษาและวิจัย โดยมีภาควิชาวิศวกรรมโยธา พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดํารงศักดิ์ รินชุมภู หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเมือง (City Research and Development Center) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสานและทำงานร่วมกับ Assistant Professor Mei-Ling Yeh; Research Assistant Professor, Department of Urban Planning and Spatial Information


อนึ่ง มหาวิทยาลัยเฝิงเจี่ย (Feng Chia University) ตั้งอยู่ในเมืองไถจง ภาคกลางของไต้หวัน เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังเปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ปัจจุบันมี GIS Research Center (GIS.FCU) สถาบันวิจัยชั้นนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทั้งยังได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการแห่งแรกในไต้หวัน ทำหน้าที่ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สนับสนุนการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบ ส่งเสริมการเรียนการสอน ทำการวิจัยทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจัดเป็นสถาบันวิจัยด้าน GIS; Smart City & Earth Observation เป็นอันดับต้น ๆ ของไต้หวัน รวมถึงภูมิภาค ส่วน College of Construction and Development เป็นวิทยาลัยที่เปิดสอนเกี่ยวกับการก่อสร้างและการพัฒนา ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา ได้แก่ Department of Civil Engineering, Department of Hydraulic Engineering and Resource Conservation,Department of Urban Planning and Spatial Informatics, Department of Transportation and Logistics และ Department of Land Management