วิศวฯ มช. จัดงานมอบรางวัล Gear Award 2017 เชิดชูเกียรตินักวิจัย

21 มกราคม 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 17.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ Gear Award 2017 ณ ร้าน The Good View Village จังหวัดเชียงใหม่ แก่คณาจารย์ และนักวิจัยของคณะฯ เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักวิจัย ที่รังสรรค์งานวิจัย

และผลิตผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นผู้อุทิศตนเพื่อผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในฐานะผู้ช่วยวิจัยที่ร่วมผลิตผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่ชุมชน ตามนโยบายของคณะฯ ตลอดจนกระตุ้นให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงการนำผลงานทางวิชาการไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารประกอบการประชุมระดับนานาชาติ และอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS อย่างต่อเนื่อง โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณทั้งหมด 5 ประเภท ตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2559 – 2560 ได้แก่

Best Publication: รางวัลตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลสากล (SCOPUS) รวมสูงสุดระหว่างปี 2559 – 2560 จำนวน 3 รางวัล คือ
นักวิจัยรุ่นใหม่ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาคภูมิ รักร่วม
นักวิจัยรุ่นกลาง :รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ธีรอำพน:

นักวิจัยอาวุโส : ศาสตราจารย์ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ ศาสตราจารย์ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล รองศาสตราจารย์ดร.สรรพวรรธน์ กันตะบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราดล โกมลมิศร์

Best Citation : รางวัลผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ (Citation) ใน SCOPUS รวมสูงสุดรวมสูงสุดระหว่างปี 2559-2560 (5 อันดับ :โดยตัดการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ของผู้เขียนออก) ดังนี้
อันดับ 1 : ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
อันดับ 2 : ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล
อันดับ 3 : รองศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์
อันดับ 4 : รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ
อันดับ 5 : รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน


Best Grant Budget : รางวัลนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย โครงการบริการวิชาการ จากงบประมาณที่ได้รับจริงสูงสุด 5 ลำดับในปีงบประมาณ 2559 – 2560 ได้แก่
อันดับ 1 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย
อันดับ 2 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ
อันดับ 3 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา พรมวังขวา
อันดับ 4 : รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร
อันดับ 5 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์


Best Overhead Budget : รางวัลนักวิจัยที่มีเงินค่าบริหารโครงการเข้าจริงสูงสุด 5 ลำดับ ในปีงบประมาณ 2559 – 2560 เฉพาะที่จัดสรรเข้าคณะฯ และภาควิชา ดังนี้
อันดับ 1 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย
อันดับ 2 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ
อันดับ 3 : รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร
อันดับ 4 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์
อันดับ 5 : อาจารย์ ดร.นราธิป เที่ยงแท้
Research Excellence: ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นรางวัลผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติใน Scopus ต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา ในปี 2559 – 2560
แกลลอรี่