บุคลากรสำนักหอสมุดได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักหอสมุด

       สำนักหอสมุด ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชลธิชา อุ่นสีมา นักจัดการงานทั่วไป งานห้องสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 DEMON : CMU Outstanding Supporter Award 2022 จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่