คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นอัตราเชิงยุทธศาสตร์แบบมีสัญญาจ้าง 3-5 ปี ว่างอยู่ในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

19 ธันวาคม 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ EP๑๙๐๐๐๔ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๑,๗๕๐ บาท ซึ่งเป็นอัตราเชิงยุทธศาสตร์แบบมีสัญญาจ้าง ๓-๕ ปี ว่างอยู่ในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

 รายละเอียด : https://www.eng.cmu.ac.th/site/wp-content/uploads/2019/12/doc20191219_1.pdf