การประชุมขับเคลื่อนในประเด็น Carbon Neutrality ตามนโยบายแผน 13 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15 กรกฎาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนในประเด็น Carbon Neutrality ตามนโยบายแผน 13 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ในการสร้างต้นแบบการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผลักดันนโยบายการใช้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียว การลดของเสีย การเดินทางสัญจร การศึกษาวิจัยนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมต่อกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การร่วมรับผิดชอบต่อสังคมที่ดี มีส่วนร่วมในงานวิจัย นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดต้นทุน ลดความเสี่ยง ด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากภาวะโลกร้อน รวมทั้งเป็นต้นแบบการลดการปล่อยคาร์บอนของประเทศ ภายใต้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายความเป็น กลางทางคาร์บอน ศึกษาและพัฒนาแผนการลดคาร์บอนอย่างครอบคลุม ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่