นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ได้รับงบสนับสนุนผลงาน วงเงิน 100,000 บาท

2 พฤษภาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศผล ได้รับงบสนับสนุนผลงาน วงเงิน 100,000 บาท


1 ปีที่รอคอย…ในโครงการ “TED Youth Startup” โดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) สามารถต่อยยอดแนวความคิดหรือแผนธุรกิจที่สามารถสร้างให้เกิดรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ รวมถึงผลกระทบในเชิงบวกทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม อันจะเป็นการช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว มั่นคง และยั่งยืน

เป็นทุนแบบให้เปล่า (สำหรับบุคคลธรรมดา) เพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ (Mockup) และแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ โดยการบ่มเพาะของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ที่ได้รับการรับรองจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

ในทีมมีสมาชิกจาก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นาย ราชา วงศ์วรพชร - สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาว แพรวา ไชยวุฒิ - สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาว เกสรี ชัยชนะ - สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ

คณะบริหารธุรกิจ
นางสาว ฟ้าใส เกษมจิตต์ -สาขาวิชาการเงินและธนาคาร

คณะเภสัชศาสตร์
นางสาว ชนนิกานต์ สุพิทยาพร

ที่ปรึกษาโครงการ
รองศาสตราจารย์ ดร. พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการได้รับการสนับสนุน ผ่านการคัดเลือก และพัฒนามาตั้งแต่ เมษายน ปี 2019 ในเวทีต่าง ๆ
* ตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2021 ระดับภาคเหนือ
* ได้รับเงินสนับสนุน 25,000 บาท และตัวแทนภาคเหนือ เข้าร่วม show case โครงการ Startup Thailand League 2021 ณ True Digital Park ปุณณวิถี จ.กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
* ได้รับคัดเลือกเป็น 100 ทีมที่ดีที่สุดในโครงการ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำ ปี 2564
* ได้รับการสนับสนุนเงินจำนวน 100,000 ในโครงการ “TED Youth Startup”ส่งปี 2021 ประกาศ 2022 วันที่ 26 เมษายน 2022 และรอเซ็นสัญญาสนับสนุนโครงการ

แกลลอรี่