Ex-MBA นำเสนอผลการศึกษาภายใต้การเรียนการสอนแบบ Action Learning

3 สิงหาคม 2563

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Ex-M.B.A.) จัดโครงการการนำเสนอผลการศึกษาภายใต้การเรียนการสอนแบบ Action Learning แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) จากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2563 รวมระยะเวลา 5 เดือน โดยมีคุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บริษัท บีอีซี เวิล์ด คุณวัลลภัช แก้วอำไพ Director โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รองศาสตราจารย์กิตติ สิริพัลลภ อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณฐิติ บุญประกอบ ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งองค์กรและผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการเป็นกรณีศึกษา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมฟังการนำเสนอ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
แกลลอรี่