คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรลงพื้นที่ในโครงการ “การควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหารด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับชีวิตวิถีใหม่” ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

3 ตุลาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 26 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตอบรับเป็นหน่วยงานร่วม ในโครงการ “การควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหารด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับชีวิตวิถีใหม่” (Risk Control in Food Safety and Security Using Appropriate Innovative Technology for New Normal) ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STeP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับชุมชนท้องถิ่น ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP/HACCP รวมทั้งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต เก็บเกี่ยว และการแปรรูปอาหารด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินชีวิตในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) โดยการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาผู้ผลิตอาหารในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 12 แห่ง ได้แก่


1. South Saigon Food Processing Joint Stock Company
2. Green Food Beverages and Food Company Limited
3. Viet Thai Food Trading Company Limited
4. Gia Vien Agriculture Technology Company Limited
5. Chanh Viet Long An Trading and Investment Joint Stock Company
6. Hoang Anh Flavor and Food Ingredients Company Limited
7. 2G Service Trading Production Company Limited
8. Bluetech Ingredients Limited
9. Nhu Khue Lotus Kitchen Company Limited
10. Green Powers Company Limited
11. Mr Ch? Technology Company Limited
12. Sub-Institute of Agricultural Engineering and Post-Harvest Technology

แกลลอรี่