คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอน

20 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา นำบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้การต้อนรับ น้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอน ผ่าน 5 ฐานกิจกรรม สำหรับเป็นข้อมูลและแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ประกอบไปด้วย กิจกรรมการใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อดูเซลล์ของชิ้นเนื้อและอวัยวะภายในของสัตว์ รวมทั้งพยาธิ ปรสิต ชนิดต่าง ๆ ภายในห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์ ทำความรู้จักและเรียนรู้กระบวนการจัดการ และดูแลรักษาสัตว์น้ำ ณ ห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำ เรียนรู้การให้บริการ การจัดการคอกม้า และดูแลรักษาม้า ณ โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ พร้อมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่