ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Journal of Virological Methods (Available online 30 September 2022) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI / Scopus Quartile 3 Journal Impact factor 2.623

11 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Development of an immunochromatographic strip test for antigen detection of elephant endotheliotropic herpesvirus in Asian elephants (Elephas maximus) ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Journal of Virological Methods (Available online 30 September 2022) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI / Scopus Quartile 3 Journal Impact factor 2.623

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://doi.org/10.1016/j.jviromet.2022.114627

งานวิจัย Development of an immunochromatographic strip test for antigen detection of elephant endotheliotropic herpesvirus in Asian elephants (Elephas maximus) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูป (Antigen test kit; ATK) สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้างที่ง่ายและรวดเร็ว สามารถทราบผลการตรวจจากสารคัดหลั่งต่าง ๆ ได้ภายใน 10 นาที อันจะสามารถให้การรักษาช้างที่ติดเชื้อได้อย่างทันท่วงที 

แกลลอรี่