การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 16

4 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                  ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 16 (The 16th International Conference of the Thailand Econometric Society: TES2023) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวรายงาน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเศรษฐมิติทั้งทางด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ การระดมความเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของนักวิชาการ นักวิจัย นักเศรษฐมิติ และนักเศรษฐศาสตร์ในสาขาอื่นๆ ในระดับนานาชาติ และ ณ ห้องประชุมเรียนรู้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่